ما را در اینستاگرام دنبال کنید
آمار سایت

گواهی بازرسی کالاهای وارداتی

گروه بازرگانی جلیل پور
https://bazarganit.ir/مقررات-ارائه-گواهي-بازرسي-درخصوص-کليه/

گواهی بازرسی کالاهای وارداتی

گواهی بازرسی کالاهای وارداتی

درمورد تمامی کالاها ارائه گواهی بازرسی کالاهای وارداتی با توجه به نوع استاندارد کالا الزامی بوده و بایستی مطابق متن گواهی بازرسی مورد قبول و توسط شرکتهای بازرسی کننده مجاز صادر گردد

تبصره: گواهی بازرسی کالاهای وارداتی طبق توافق بعمل آمده با سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ، تعیین و درج تعرفه کالاهای ثیت سفارش شده، نوع استاندارد و سایر شرایط موردنظر سازمان ملی استاندارد در پروفرما و اوراق ثیت سفارش ، بعهده واردکننده و کنترل آن بعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد
بانکها صرفًا مهر ثبت سفارش وزارتخانه مذکور را کنترل نموده و مسئولیتی نسبت به کنترل تعرفه کالای موضوع ثبت سفارش نداشته و برمبنای استاندارد درج
شده موردتایید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام خواهندنمود

درصورتیکه واردکننده تقاضای حذف گواهی بازرسی کالاهای وارداتی درمبدأ را به تایید سازمان ملی استاندارد ایران برساند، مجاز است با ارائه فرم مذکور به آن بانک شرط بازرسی در مبدأ را حذف نماید
تبصره 1 : درخصوص نرخهای شناور و صادراتی، حذف ارائه گواهی بازرسی کالاهای وارداتی صرفًا ازسوی دستگاهها و سازمانهای دولتی و با تکمیل فرم توسط بالاترین مقام و یا با امضای مجازدیگری که ازسوی ایشان معرفی شده است امکانپذیر می باشد
تفصره 2: در مورد کالاهای ”غیرقابل آزمون “ و ”با مدت آزمون طولانی “ درج شرط بازرسی در مبدأ الزامی بوده و حذف آن امکانپذیر نمی باشد
تبصره 3: درصورت درج شرط ارایه گواهی بازرسی در شرایط اعتبار حذف ارایه گواهی بازرسی از شرایط اعتبار اسنادی امکان پذیر نمی باشد

ارائه اصل گواهی بازرسی کالا که توسط شرکت بازرسی مجاز صادرشده، به همراه سایر اسناد تجاری به بانک کارگزار برای معامله اسناد الزامی می باشد

انتخاب شرکت بازرسی:

انتخاب شرکت بازرسی کننده و تغییر آن به عهده خریدار کالا می باشد، تایید گواهی بازرسی صادره ازسوی شرکتهای بازرسی مجازخارجی توسط اتاق بازرگانی محل صدور و یا از قسمت « الف » بخش اول مجموعه مقررات ارزی الزامی می باشد

تبصره: نام شرکت بازرسی کننده مجاز بایستی پس از دریافت ”نامه پذیرش بازرسی قبل از حمل “ صادره توسط شعبه یا نماینده شرکت بازرسی در ایران ممهور به مهر و در سربرگ شرکت بازرسی در شرایط اعتباراسنادی درج گردد

شرکت بازرسی درانتخاب روش بازرسی و محل شروع بازرسی (کمی و کیفی و بسته بندی ) باتوجه به نوع کالای موردنظر مختار است لکن انجام بازرسی بایستی به نظارت بر عملیات بارگیری کالا و یا تحویل کالا به متصدی حمل (درخصوص هوائی و راه آهن ) خاتمه یافته و صراحتًا در گواهی بازرسی قید نماید که کالای بازرسی شده همان کالای بارگیری و تحویل شده می باشد و با شرایط اعتبار اسنادی و اصلاحیه های بعدی آن و درمورد ثبت سفارش برات وصولی اسنادی با پروفرما و سایر اسناد وصولی اسنادی مطابقت دارد

باتوجه به اهمیت دریافت کامل اطلاعات و مشخصات کالاهای مورد بازرسی توسط شرکتهای بازرسی لازم است پس از گشایش اعتباراسنادی/ثبت سفارش برات وصولی اسنادی طبق فرم کتبًا به واردکننده ابلاغ گردد تامشخصات و اطلاعات کامل کالای مورد سفارش به نمایندگی شرکت بازرسی مجاز تعیین شده درایران را ارائه نماید رونوشت ابلاغ نیز می بایستی توسط بانک بمنظور اطلاع و پیگیری برای نمایندگی شرکت بازرسی درایران ارسال گردد

کلیه گواهی های بازرسی صادره توسط شرکتهای بازرسی ویا نمایندگان مجاز آنها فقط با نام و کاغذ مارک دار شرکت اصلی که نام آن در شرایط اعتبار اسنادی قید گردیده است ، قابل قبول می باشد

هزینه بازرسی:

سفارش انجام کار بازرسی و پرداخت هزینه بازرسی می تواند برعهده خریدار یا فروشنده کالا باشد، درصورتیکه این هزینه بعهده فروشنده باشد، باید مراتب صراحتًا توسط فروشنده در پروفرما یا قرارداد فروش تقبل شده باشد

تبصره : درمواردیکه هزینه گواهی بازرسی کالاهای وارداتی برعهده خریدار است، درج شرط پرداخت هزینه بازرسی توسط واردکننده درشرایط اعتبار و یا انتقال هزینه بازرسی پس از
طی مراحل ثبت سفارش و درقبال ارائه اصل صورتحساب هزینه بازرسی صادره توسط مؤسسه بازرسی کننده که به تایید اطاق بازرگانی محل صدور رسیده باشد (درمورد شرکتهای بازرسی ایرانی نیازی به تایید اطاق بازرگانی ندارد) دروجه مؤسسه بازرسی کننده بلامانع می باشد

گشایش اعتبار تنخواه بازرسی جهت پرداخت هزینه بازرسی و افزایش آن بلامانع است. پرداخت وجه درمقابل صورتحساب انجام بازرسی خواهدبود

چنانچه حمل کالای موضوع اعتبار اسنادی/ثبت سفارش برات وصولی اسنادی به دفعات مجاز باشد ارائه گواهی بازرسی کالاهای وارداتی جداگانه برای هرمحموله که فقط ازطرف همان شرکت بازرسی تعیین شده صادر گردیده باشد الزامی است و آن بانک بایستی ازقبول گواهی بازرسی کلی خودداری نمایند

درصورتیکه محمولات یک اعتباراسنادی/ثبت سفارش برات وصولی از کشورهای مختلف حمل گردد انتخاب شرکتهای بازرسی متعدد (برای هر کشور یک شرکت بازرسی) بلامانع است

درصورت مشاهده هرگونه نارسائی و تخلف شرکتهای بازرسی لازم است مراتب را سریعًا به این اداره بصورت مشروح منعکس نمایند

No Comments

Post A Comment