ما را در اینستاگرام دنبال کنید

خبرها

خريدار/ متقاضي : منظور شخص حقيقي يا حقوقي است که با مراجعه به بانک و با علم به ضوابط و مقررات گشايش اعتبارات اسنادي و همچنين شرايط بانک ، درخواست گشايش اعتبار اسنادي مي‌کند بانک گشاينده اعتبار : بانکي است که خريدار کالا / متقاضي براي...