ما را در اینستاگرام دنبال کنید

شرايط صادرات کالا Tag

  • All
  • آموزش تجارت
  • خبرها
  • خدمات بازرگانی
  • دانلود
  • فرم ها

"اسناد مورد نياز واردات کالا" اسناد اصلي ومهم که در بحث واردات کالا مورد استفاده قرار مي گيرند به لحاظ سر فصل در دو بخش تقسيم مي گردد الف) اسنادي است که الزاما فروشنده مي بايستي آن را براي خريدار ارسال نمايد.  آن اسناد عبارتند از بارنامه ، فاکتور...

خريدار/ متقاضي : منظور شخص حقيقي يا حقوقي است که با مراجعه به بانک و با علم به ضوابط و مقررات گشايش اعتبارات اسنادي و همچنين شرايط بانک ، درخواست گشايش اعتبار اسنادي مي‌کند بانک گشاينده اعتبار : بانکي است که خريدار کالا / متقاضي براي...

به صورت کلي مراحل مختلف صادرات کالا شامل موارد زير مي شود بازاريابي صدور پروفرما پيش فاکتور تهيه تدارک و بسته بندي تعيين ارزش گمرکي کسي مجوز از ارگان هاي زيربط اظهارکالا عقد قرارداد حمل و بيمه اخذ گواهي بازرسي صدور فاکتور و اخذ گواهي مبدا ارسال کالا بازاريابي حرفه اي يکي از پيش شرط هاي...